KMFanlista240121 - Ansedel
KMFanlista240121 - Ansedel
NamnPer PETRUS Arosenius
Föddnov 1643, Västerås (U)1330
Död25 jun 17141330
Yrkepastor
FarPetrus Olai Dalekarlus (1601-1680)
MorCatharina Blackstadia (1622-1702)
Partners
Född1660
Död19 maj 1680, Västerås (U)
MorMagdalena Simonia (1644-1728)
Äktenskap12 jan 1679
BarnPetrus
Död1711, Mora (W)
Äktenskap28 dec 1682
BarnErik (1685-)
 Maria Catharina (1694-1751)
 Johannes (1697-)
 Pehr PETRUS (1700-1742)
 Elisabeth (1705-1771)
 Daniel (1708-1751)
Notis för Per PETRUS Arosenius
Alt född 1641.
Tog med sina bröder namnet af födelseorten. Wid Upsala acad. inskrifwen 1654 wistades han derstädes mera och mindre till 1671, då han återkom till Westerås och pwgdes 12 Febr. på sin faders kallelse att tjena wid Domkyrkan. Förordnad 11 Sept. 1673 till Supr. Collega i Fahlu skola, men återkallades i Maj 1675 till Westerås såsom andre Comminister. Rector Scholæ i Köping 1678, men flyttades 1680 till ConRectoratet i Westerås och i denna egenskap 1681 antagen till Ledamot af Consistorium. Befordrad till Græcæ L. Lector 1685, men mottog ej tjensten förrän 1687. Erhöll Björksta pastorat 1691 till præbende. 2:dre Theol. Lector och Pastor i Hubbo 1693. Det war wid ansökningen härtill föregående år, då Lector Boethius satte sig så hårdt emot hans befordran, och en strid uppkom, uti hwilken de andre togo Aroselii parti, icke just för hans skull, utan af owilja mot hans öfwerlägsne motståndare. Wådligare syntes det för honom af några hans framställningar i en predikan, som han 1697 höll i Domkyrkan "om Konungens rätt i församlingen." En Kammarförwandt Rezin, som war i staden att granska publika räkenskaper, påstod att han i talet förgripit sig emot Majestätet, och wille anklaga honom. Aroselii medbröder hade stort beswär att söka öfwertyga honom, att han orätt hört eller fattat det åtalade, så att de omsider förliktes. Eljest war han icke någon försigtig, mindre någon klyftig man, utan ansågs för den enfaldigaste af alla i Capitlet. Märkligt är, att han föreslogs hos Konungen att efterträda sin owän i Mora pastorat, hwartill han ock erhöll Kongl. fullmagt 1698. icke utan missnöje af församlingen, som önskade och hoppades få Boethius tillbaka. Säkert förutsåg Consist. mötande swårighet, hwarföre en äldre Lector medsändes att presentera och insinuera honom, som med allwarsamma föreställningar lyckades. Sjelf kom ock Biskopen att betrygga honom med installation i Febr. 1700, sedan han föreg.år tillträdt. Blef ock då Prost i sin församling. Men han war icke klok nog att stadga församlingens wälwilja emot sig. Redan i början anklagades han hos Landshöfdingen för den obillighet, "att twinga folket wid bröllop läja hans brudskrud", och åter i Consist."att han satte taxa derpå och nekade wigsel för dem", som ej wille så dyrt betala. Hade derföre icke heller sin företrädares anseende och inflytande i församl. Efter afflyttningen från Hubbo kom han i twist med Successor Lector N. Christiernin i ekonomiskt mål, hwaröfwer å båda sidor fördes den skarpaste brefwexling, som någonsin inför Consistorium i Westerås torde blifwit förd emellan så upplysta män. Måste 1711 beklaga sig i Consist. att han ej kunde förmå föräldrarna hålla sina barn i skolan, och att han ej fick Landshöfdingens biträde att twinga dem dertill.1330

Inskrivs i Uppsala 1658, studerar ånnu 1669, prästvigd 1671 12/2 och adjunkt till sin fader, kollega i Falun 1673 15/9, 2:e komminister i Västerås 1675 24/7, rektor i Köpings skola 1678, konrektor i Västerås trivialskola 1680 10/6 (fram till 1687), assessor i kon­ sistorium 1681 15/3, lektor i grekiska 1685 18/2, tillträ­der lektoratet 1688, avlägger domareden i domkapit­let 1689 18/9, efter diverse omständigheter, utses han till 2:e teol. lektor 1693 8/2, med Hubbo som prebende, installeras s.å., pastoralexamen 1696 4/3, gymnasierektor 1698 16/7, kyrkoherde i Mora s.å. 3/10, inträdespredikan 1699 Vi, prostvärdighet s.å. 15/3. 1774
Senast ändrad 20 feb 2015Skapad 21 jan 2024 med hjälp av Reunion för Macintosh