KMFanlista240503 - Ansedel
KMFanlista240503 - Ansedel
NamnPetrus Olai Dalekarlus
Född28 feb 1601, Capellansgården, Rättvik (W)1343
Död27 apr 1680, Västerås (U)1343
Yrkedomprost, riksdagsman
MorMargareta Hansdotter (1560-1612)
Partners
Född1622, Västerås (U)
Död1702, Västerås (U)
MorAnna Platina (1602-1633)
Äktenskap10 okt 16391343
BarnAnna (1640-1690)
 Laurentius Petri (1642-1693)
 Per PETRUS (1643-1714)
 Margareta (1645-1680)
 Olaus (1646-1648)
 Olof OLAUS (1650-1709)
 Katarina (1652-1672)
 Johannes (1654-1654)
 Malin (1656-1657)
 Carl (1658-1690)
 Johan (1648-1654)
Notis för Petrus Olai Dalekarlus
Med knappa wilkor ifrån barndomen understöddes han af sin broder Johan, slutligen Hofrådet Stjernhök. Stud. i Upsala 1628. För sin skicklighet redan 1633 förordnad till Rector Scholæ i Arboga, hwarest han 12 år förut warit discens. Blef 1635 flyttad till lika tjenst i Westerås, som då war förenad med Logices Lectionen i Gymnasium, men tillträdde icke förr än han, med något understöd af Domcapitlets medel, gjort en utrikes resa och besökt flera academier. Physices Lector 1638 och i denna syssla prom. Magister i Upsala 1639. Theol. Lector och Pastor i Hubbo 1642. Kyrkoherde i Stora Schedvi 1648. Efter ett par år återkallad till Westerås, och fick 1650 Drottningens fullmagt att der wara Pastor och Contractsprost. Småningom begynte nu Domprost-titeln upptagas. Att han föreläsit i Gymnasium, såsom Helsingius och äfwen Holstenius någon tid, dertill finnas ej bewis i handlingarna. Præsiderade i prestmötet redan 1648, men hade ock responderat 1638 och warit Præses för Capellanerne 1643. På flera riksdagar stiftets fullmägtig. Hade den kärlek och förtroende, att han twå gånger uppfördes på Biskopsförslag. Fick det wittnesbörd att hafwa warit "en from man, utan alla practiquer." Efter Biskop Laurelii död war han, såsom Præses Cons. mycket bekymrad öfwer åsamkade göromål, i synnerhet huru många lediga tjenster skulle rättwist besättas. Flere beropade sig på afl. Biskopens löften och hans enkefru fordrade i Cons. deras uppfyllande. Beslöts: "Inter duo mala minus eligendum. Alltså heldre förse sig, då man följer afl. Biskopens dessein, än att sjelf göra något och blifwa anklagad hos Majestätet. Så bedröfwas icke eller sterbhuset." Sedan skref han så ömt och längtande till den utn. Bisk. N. Rudbeckius, att han snart måtte komma, men denne hindrades af många befattningar i Stockholm till följande år. Märkwärdigt är att dock wanligt prestmöte hölls, utan Biskop, detta år 1670 i Sept. Död 27 April 1680. Begrofs med sedan tryckt likpred. af Domprosten i Upsala Doctor P. Rudbeckius. Lector L. Barchius hedrade honom med parentation på Gymnasium. 1343

Student i Uppsala 1628-09-21. Rektor i Arboga skola 1633 och i Västerås skola 1635. Lektor vid gymnasiet i sistnämnda stad 1638. Prästvigd 1639. Promov. filosofie magister i Uppsala s. å. Teol. lektor vid nyssn. gymnasium 1642. Kyrkoherde i Stora Skedvi församl. av Västerås stift 1648. Domprost i Västerås 1650. Död där 1680-04-27 och ligger jämte sin hustru begraven i Västerås domkyrka, där deras gravsten lades och epitafium uppsattes. 'Han kom till följd av medellöshet och föräldrarnas tidiga frånfälle först vid 15 års ålder i Arboga skola, där han blev insatt av sin äldre broder Johan, som sedan tog honom med sig till Uppsala. Måste avbryta studierna därstädes, då brodern reste utrikes 1620 och uppehöll sig under mycket trångmål hela sju år i Västerås, dels vid skolan därst., dels vid gymnasiet. Reste 1628, med understöd av biskop Joh. Rudbeckius och konsistorium i Västerås samt en honom beviljad kollekt från Arboga och Köpings prosterier, för andra gången till Uppsala akademi, där han genom gynnares biträde strax fick komma till disk och bord vid det s. k. k. kommunitetet, vilket han åtnjöt i tre år, varefter han ytterligare underhjälptes med k. stipendier'. 1800

Barn: Anna, Petrus, Margareta, Olaus, Olaus, Katarina, Johannes, Malin och Carolus.
Senast ändrad 20 feb 2015Skapad 3 maj 2024 med hjälp av Reunion för Macintosh