KOEanlista230126 - Ansedel
KOEanlista230126 - Ansedel
NamnLarens Månsson Blix
Född1530, Undersåker (Z)
Död1611, Opdalen, Norge
YrkeKyrkoherde
FarMogens Karlsson Blix (1502-ca 1570)
MorInga Hansdotter (1500-)
Partners
Dödeft 1624, Svenstad, Undersåker (Z)
FarErik Andersson (-1563)
BarnMorgens (ca 1567-1629)
 Erik (1570-1633)
 Hans (ca 1575-)
 Salomon (ca 1595-1638)
 Margareta (1572-)
Notis för Larens Månsson Blix
13 generationer bakåt från Kjell Ellert.

Kallades Laurentius Magni. Kapellan i Undersåker 1561, trohetsförsäkran till kon Johan III i Oviken 21 okt. 1568. Närvarande vid kon Christian IV:s hyllning i Oslo 8 juni 1591. Rymde vid Baltzarfejden till sin son Erik, kyrkoherde i Opdalen och avled där i hög ålder. Alla barnen födda efter 1564
Kyrkoherde i Undersåker 1566-1611

Laurentius Magni (Larens Månsson) Blix (1566-1611), företrädarens son, nämnes kapellan i Undersåker i ett bref dat. 3 mars 1561 (DN 15 n. 693). Omtalas ha brutit benet vid ett fall från hästen, då han ridit ut för att kunskapa om norrmännens infall i Jämtland vid slutet af år 1563. Som khde i Undersåker utkvitterar han 14 juli 1566 sex t:r korn till vin, vax och offläte och deltager i det jämtländska prästerskapets trohetsförsäkran till kon. Johan III, afgifven i Oviken 21 okt. 1568. Under herr Laurentz' tid inföll den Trondhjemska reformatsen 1589, och han nämnes bland utställarne af fullmakten för de tre jämtländska prästmän, hvilka utsetts att närvara vid kon. Christian IV:s hyllning i Oslo 8 juni 1591. En kommission, bestående af kon. befallningsman i Jämtland Arild Olsen, Jörgen Henriksson och pastor Lauritz Mogenssen i Undersager, redogör i ett bref af 16 mars 1603 för sina försök att åstadkomma förlikning i en tvist mellan borgmästaren Mårten Olson i Hsand och några Ragundabönder rörande ett laxfiske i Fors (JFT 3, s. 162). Vid Baltzarfejdens utbrott 1611 rymde khden i likhet med många andra till Norge och begaf sig till sin son Erik, khde i Opdalen, där han inom kort afled vid hög ålder. Före flykten hade han åt en bonde Joen i Edsåsen anförtrott åtskilliga ägohandlingar rörande Undersåkers prästbord, nedlagda i en brefkista, som en tid efter fejdens stillande öfversändes till herr Erik i Opdalen. Brodern, khde Salomon Blix i Lit, påträffade sedermera dessa aktstycken i sin sal. faders gömmor och återställde dem till Undersåkers kyrka på khde Adam Klangundii tid (Eckl. bost. 3, s. 262). Vid Undersåkers ting 14 maj 1688 ransakades om ett hemman i Eggen, hvarvid befanns
att sal. khden Lars Månsson haft det i possession och att hans son Salomon och hans måg sal. herr Hans Nilsson i Berg d. 21 mars 1632 försålt detta hemman jämte Svensta till Erik Carlsson. Åren 1600-01 hade herr Lars skattat ó span korn för hvardera af dessa fastigheter.

G. m. Kirsten Eriksdotter, enl. ett släktregister angifven som dotter till landsprosten Erik Anderson i Oviken. Hon hade sitt änkesäte på Svensta och bodde där 1616-21.
Barn: mag. Mogens Larsen Blix, faderns kapellan 1612, sist sogneprest vid domkyrkan i Trondhjem, se nedan; mag. Hans Blix, rektor i Wiborgs skola fr.1605-06, mag. vid Köpenhamns univ. 11/5 1615, d. samma dag han skulle ordineras till biskop i Wiborgs stift; Erik Blix, f. 1570, blef sogneprest i Opdalen 1609, d. 29/4 1633, 63 år; Margareta, g. m. khden Hans Nielsen Berg i Ragunda; Lisbeth, g. m. herr Joen, pastor i Tierreby (Tjæreby) på Själland; Marte, g. m. Jämtlandsfogden Arild Olsen; Salomon Blix, sist prost och khde i Lit. (Optegnelser
ur »Bernhofternes Familie bog» i Lassens Samlinger, Norske Riksarkiv, meddel. af stud. jur. Henning Sollied.)
286

Under tiden som kaplan, mot slutet av år 1563, red Lars ut för att "kunskapa om norrmännens infall i Jämtland". Han kastades då av hästen och bröt benet.
1566 blev kyrkoherde i Undersåker efter sin far.

Åren 1611–1613 föll Jämtland dock i svenska händer. Den svenske krigsöversten Baltzar Bäck for hårt fram mot jämtarna. Hans hejdukar brände ned hela Undersåker med kyrka och prästgård. Lars och Kristin, som vid det laget var gamla, flydde till sin son Erik som var präst i norska Oppdal. Lars lyckades dessutom rädda undan en brevkista med viktiga dokument.
Ruinerna av sitt hem och katastrofen som drabbat den socken han varit präst i under över ett halvt sekel slapp Lars se, eftersom han dog hos sonen Erik omkring år 1612. Jag tror att Lars blev cirka 80 år. Hans änka Kristin Eriksdotter blev också gammal. Hon återkom till Undersåker och levde ännu 1624 på sitt änkesäte Svensta.
Senast ändrad 8 feb 2019Skapad 26 jan 2023 using Reunion for Macintosh