KOEanlista230126 - Ansedel
KOEanlista230126 - Ansedel
NamnRoaldus Ol. Drake
Född1627
Död1687, Lit (Z)
YrkeKyrkoherde i Lit
FarOl Petri Drake (1599-1658)
Notis för Roaldus Ol. Drake
Sondotter är Anna Olofsson Glad.

Roald Olai Drake (1684-87), f. omkr. 1627, son till khden Olof Petri Drake i Brunflo; stud. i Upsala dec. 1648; prästv. och adj. i Lit 1653 hos företrädaren, som äfven blef hans svärfader; v. pastor i Brunflo vid faderns död 1659 och där komm. 1661. Vid visitationen, som superint. P. Steuchius höll i Brunflo 20 jan. 1661, befanns vid catechismiförhöret stor absentia, »ty befalldes D° Roaldo, att han absentes med all flit annoterar och öfverskickar catalogum till dn præpositum, att han dem om sin plicht in visitatione classica informera må, och der de med godo icke plichta politicorum adsistance sökia». Dn. Roaldus synes varit rätt vidlyftig i yngre åren. I Hsands konsist. prot. 12 maj 1663 heter det: »Afgick bref till pastor i Lit, att emedan hans måg dn Roaldus comminister i Brundflo, ej sköter några förmaningar och afstår från sin oskicklighet uti ämbete och lefverne, ty finner præsul skäl föreslå honom de conditioner: antingen skall dn pastor tagan till sig och hållan själf i syftet, eller skall han sättes hit nedföre till en pastorem, som honom väl skall kunna handtera, eller (thet rättast vore) skall han priveras både officio och beneficio att han ej förer något prästelefverne». Han synes dock fått behålla sin tjänst till 1670, då han af svärfadern kallades till medhjälpare och vice pastor, och blef efter hans död khde här i Lit 1684.
Han afled 1687, efter att i 34 år varit kaplan och endast 3 år sutit vid pastoratet, såsom hans änka omtalar. Såsom v. pastor uppträdde han på Lits ting 22 nov. 1680 och besvärade sig öfver länsmannen i socknen Jacob Göransson att hafva uti gode herrars närvaro beskylt honom för en kronones otrogne man, emedan han skulle i fejdetiden korresponderat med fienden. Länsmannen kunde ej bevisa denna sin beskyllning, som han i dryckenskap förevitat herr Roald Drake, och pliktade 20 dlr silfverm. till kyrkan och de fattiga och 40 mark efter Landslagens 20 kap.

G. m. Anna Klockovia, företrädarens dotter.
Barn: Jöns, ryttare vid Jämtlands kavalleri, bodde i Brunflo; Olof Roaldsson
Drake, f. 1658 i Lits prästgård, bonde i Söre, begrafven 9/5 1708.
286
Senast ändrad 10 aug 2015Skapad 26 jan 2023 using Reunion for Macintosh