KOEanlista240503 - Ansedel
KOEanlista240503 - Ansedel
NamnOlof Olofsson Oldberg
Född1600, Hudiksvall (X)
Död1677, Oldberg, Näs (Z)
YrkeKopparslagare, riksdagsman
Partners
Född1610, Hov, Hackås (Z)
Död1666, Oldberg, Näs (Z)
FarPeder Jönsson Skanke (ca 1570-1647)
Äktenskap1631
BarnHelena (1632-)
 Per (1634-)
 Olof (1635-1690)
 Per (1638-1640)
 Elias (1640-1673)
 Erik (1643-1713)
 Per (1644-1716)
 Britta (1647-1721)
 Johan (1649-1721)
 NN (1649-)
BarnKönik (1670-)
Notis för Olof Olofsson Oldberg
10 generationer bakåt från Kjell Ellert.

Finns 11 barn i bouppteckningen 1677.


Utlärd kopparslagare i Falun. Ägde gården Oldberg i Näs, skattefrihet 1645 som tack för gjorda tjänster till Sverige, köpte jord i Månsta 1655, Kernåker o Siulgården i Näcksta 1656. Riksdagsman (herredagsman) i bondeståndet vid riksdagarana i Göteborg och Stockholm 1660. Svärfadern överlät hemmanet på honom. Se Skankeboken s. 449-450.

i okt. 1666 var kopparslagarens första fru Brita avliden,

Gäller detta en son med samma namn.
Så här lyder en paragraf i tingsprot. (cit. efter C. Maltings utgåva): "Kopparslagaren Olof Olofsson trädde för rätten, bekännandes sig, Gud bättre, hafwa hafft lägers¬måhl med kohnan Karin Andersdotter och aflat med henne barn. Så emedan saken ähr bekändt och bägge ogiffte, dy skall Olof förmedelss 3 cap. Gifftemåla b. L.L. plichta 40 mar¬ker och kohnan 5 d:r s.m:t."


Änkians i Oldberg h. Lucias mågh, Isaac Nilsson i Hälle, prætenderade af Erich Olufsson i Oldberg något förråd och oppehälle til gossen Kiönich Olufsson effter han 1 åhr haar honom försörgdt med maat och kläder, och intet wist förråd på arflängden a:o 1677 utj hanss omyndige åhr ähr afwittradt, Erich Olufsson dher emot föregifwer inge medel hafwa dher til allenast af hanss arf i löösöhrone. Och effter barnens bröllopskost åth syskonen eij ähr af oskiffte til fyllnad afsatt, eij heller till Kiönichs uppehälle j sin omyndige åhr afdeelt, begiärer Erich Olufsson ett annat skiffte må oprättas at alla syskonen kan skee en jembna och lijkheet, hwilket lembnas til syskonens sammankompst. Imedler tijdh förehålles Erich Olufsson af hanss löösöhrer uthlefwerer en koo och 1 tunna if:r 6 2/7 kanna korn till Könichz oppehälle."
Ting 14 juni 1679, Hackås.Sid. 106.
Senast ändrad 8 mar 2021Skapad 3 maj 2024 using Reunion for Macintosh